Noutati

  GRAFICUL SI TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL

Postat pe 14.04.2022 07:50 de catre Anca Knopf

aici


  GRAFICUL SI TEMATICA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Postat pe 14.04.2022 07:49 de catre Anca Knopf

aici


  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Postat pe 14.04.2022 07:47 de catre Anca Knopf

aici


  ANUNT CONCURS PAZNIC

Postat pe 08.04.2022 10:59 de catre Anca Knopf

aici


  ORGANIGRAMA CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1

Postat pe 24.11.2021 11:10 de catre Anca Knopf

aici


  Orar an scolar 2021-2022

Postat pe 23.11.2021 18:54 de catre Anca Knopf

aici


  ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI

Postat pe 23.11.2021 18:50 de catre Anca Knopf

aici


  RAPORT STAT FUNCTII OCTOMBRIE

Postat pe 17.11.2021 11:17 de catre Anca Knopf

aici


  ANUNT

Postat pe 05.11.2021 10:33 de catre Anca Knopf

aici.


  Informare vaccinare

Postat pe 01.11.2021 07:45 de catre Anca Knopf

In cadrul Clubului Copiilor Sector1 sunt:

80,95 % din personal, vaccinat.


  Vinerea verde

Postat pe 03.09.2021 19:16 de catre Anca Knopf

aici


  Clubul Copiilor Sector 1 Cireșarii VoluntariUSAMV - Ziua a III-a

Postat pe 03.09.2021 19:09 de catre Anca Knopf

aici


  Clubul Copiilor Sector 1 Cireșarii VoluntariUSAMV - Ziua a II-a

Postat pe 03.09.2021 19:07 de catre Anca Knopf

aici


  Clubul Copiilor Sector 1 Cireșarii - Ziua I

Postat pe 03.09.2021 19:05 de catre Anca Knopf

aici


  Comunicat de presă -Ministerul Educației

Postat pe 27.08.2021 21:31 de catre Anca Knopf

www.agerpres.ro/comunicate/2021/08/27/comunicat-de-presa-ministerul-educatiei--770101


  AN SCOLAR 2021 - 2022

Postat pe 18.08.2021 14:06 de catre Anca Knopf

OFERTA EDUCATIONALA aici.


  AN SCOLAR 2021- 2022

Postat pe 18.08.2021 14:02 de catre Anca Knopf

PROGRAMUL DE INSCRIERE/REINSCRIERE VA FI AFISAT PE SITE-UL CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1 IN PRIMA SAPTAMANA DIN LUNA SEPTEMBRIE 2021.


  RAPORT STAT DE FUNCTII

Postat pe 23.11.2020 12:36 de catre Anca Knopf

aici


  Program INSCRIERI / REINSCRIERI

Postat pe 02.09.2020 16:08 de catre Anca Knopf

Program inscriere/reinscriere CIRESARII aici.
Program inscriere/reinscriere BAZILESCU aici.


  INSCRIERI / REINSCRIERI

Postat pe 01.09.2020 08:50 de catre Anca Knopf

Programul de inscrieri / reinscrieri pentru fiecare cerc in parte se va afisa miercuri 2 septembrie 2020.


  RAPORT STAT DE FUNCTII

Postat pe 08.05.2020 09:54 de catre Anca Knopf

aici


  ACTIVITATEA CLUBULUI COPIILOR SECTOR 1 IN PERIOADA STARII DE URGENTA

Postat pe 23.04.2020 08:21 de catre Anca Knopf

Prezentarea activitatii Clubului Copiilor Sector 1 aici


  ORAR AN SCOLAR 2019 - 2020

Postat pe 17.02.2020 12:19 de catre Anca Knopf

Orar Ciresarii an scolar 2019-2020 aici
Orar Bazilescu an scolar 2019-2020 aici


  Raport Stat de Functii

Postat pe 27.11.2019 19:20 de catre Anca Knopf

aici


  Invitatie de participare reabilitare centrala sediul din BAZILESCU

Postat pe 11.10.2019 15:16 de catre Anca Knopf

Invitatie de participare reabilitare centrala aici


  ORAR AN SCOLAR 2019-2020

Postat pe 02.10.2019 19:18 de catre Anca Knopf

Orar Ciresarii an scolar 2019-2020 aici
Orar Bazilescu an scolar 2019-2020 aici


  PROGRAM INSCRIERI/REINSCRIERI AN SCOLAR 2019-2020

Postat pe 13.07.2019 09:47 de catre Anca Knopf

Program inscriere/reinscriere CIRESARII aici.
Program inscriere/reinscriere BAZILESCU aici.


  ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR

Postat pe 18.04.2019 12:16 de catre Anca Knopf

ANUNT aici
STAT DE FUNCTII aici


  ANUNT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE PAZNIC SI INGRIJITOR

Postat pe 27.12.2018 16:49 de catre Anca Knopf

ANUNT aici
CONDITII DE DESFASURARE aici
BIBLIOGRAFIE aici


  In atentia parintilor elevilor care sunt inscrisi la PIAN

Postat pe 28.09.2018 20:51 de catre Anca Knopf

aici


  Orar Clubul Copiilor Sector 1 - An Scolar 2018 - 2019

Postat pe 25.08.2018 11:52 de catre Anca Knopf

Orar provizoriu Ciresarii an scolar 2018-2019 aici
Orar provizoriu Bazilescu an scolar 2018-2019 aici


  Olimpiada Nationala de Informatica Gimnaziu 2018

Postat pe 20.04.2018 19:11 de catre Anca Knopf

Medalie de Aur
Voicu Tudor clasa a V-a
Verde Cristian clasa a VII-a
Perju Verzotti Luca clasa a VII-a
Apostol Daniel clasa a VIII-a

Medalie de Argint
Jianu Ioana clasa a VIII-a

Medalie de Bronz
Verzotti Matteo clasa a VI-a
Dinca Aelius clasa a VII-a


  Stat functii 2018

Postat pe 20.04.2018 19:06 de catre Anca Knopf

aici


  În așteptarea lui Moș Crăciun - 10 decembrie 2017 ora 18,00

Postat pe 08.12.2017 17:15 de catre Anca Knopf

Spectacol organizat de către Clubul Copiilor Sector 1
Afișul spectacolului aici.
Programul spectacolului aici.


  Orar Bazilescu 2017-2018

Postat pe 05.10.2017 10:16 de catre Anca Knopf

Orar Bazilescu aici.


  Orar Ciresarii 2017-2018

Postat pe 05.10.2017 10:03 de catre Anca Knopf

Orar Ciresarii aici.


  PROGRAM INSCRIERI/REINSCRIERI AN SCOLAR 2017 - 2018

Postat pe 05.09.2017 10:23 de catre Admin

Program inscriere/reinscriere aici.


  CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR

Postat pe 27.06.2017 13:58 de catre Admin

În temeiul Art.26, alin. 7, din Legea Nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările în vigoare, ale Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu completările și modificările în vigoare, precum şi în temeiul prevederilor H.G. Nr. 286/2011 – regulament cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale O.U.G. Nr. 77/2013, și HG 1027/2014, Clubul Copiilor Sector 1 București, cu sediul în Str. Herman Oberth Nr. 2 sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR FINANCIAR – 1 normă – pe perioadă nedeterminată. Persoana de contact – D-nul Scarlat Brînzea, Tel.021-3112346. Cerinte generale : a) are cetaţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statului aparţinand Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvarşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Cerinţe specifice pentru postul de ADMINISTRATOR FINANCIAR a) studii superioare de specialitate; b) cunostinte operare PC nivel mediu, internet, MSOffice, EDUSAL, REVISAL, SIIIR, FOREXEBURG; c) abilităţi de comunicare şi relaţionare; d) să nu aibă antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;


  Conditii de desfășurare:

Postat pe 27.06.2017 13:57 de catre Admin

Conditii de desfășurare: Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 26.06.2017-07.07.2017, la sediul Clubului Copiilor Sector 1 București din Str. Herman Oberth Nr. 2 sector 1, Bucuresti , seviciul secretariat. Proba scrisă/practică/interviu va avea loc in data de 17.07.2017 ora 09.00, la sediul Clubului Copiilor Sector 1 București centru de examen. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conțină în mod obligatoriu următoarele: 1. cerere tip de înscriere la concurs; 2. copia actului de identitate; 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 4. copia carnetului de muncă; 5. adeverință care să ateste vechimea în muncă , în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 6. cazier judiciar; 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 8. curriculum vitae; 9. opis dosar. Copiile actelor din dosar se prezintă însoţite de documentele originale. Formularele de înscriere tip se găsesc la secretariatul unității de învățământ. Concursul se va desfașura conform calendarului următor: Activități desfășurate Data Orar Depunerea dosarelor 26.06.17-07.07.17 9-12 Selecția dosarelor 10.07.17 9-10 Afișarea dosarelor admise 10.07.17 11 Contestații dosare 10.07.17 11-15 Soluționare contestații 11.07.17 12 Proba scrisă 17.07.17 9-12 Interviul 17.07.17 14 Afișarea rezultatelor 18.07.17 10 Depunerea contestațiilor 18.07.17 11-15 Afișarea rezultatelor finale 19.07.17 10 Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă la proba scrisa şi la interviu fiind 7,00. Nu se admit contestaţii la rezultatele obţinute la proba practică si la interviu.


  Bibliografie

Postat pe 27.06.2017 13:56 de catre Admin

-Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările şi completarile ulterioare; -O.M.E.C.Ș. Nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar; -Legea Nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea Nr. 284/2010, cu modificările și completările în vigoare – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; -Legea Nr. 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; -Legea Nr. 63/2011, cu completările și modificările în vigoare, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic-auxiliar din învăţămant; -H.G. Nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; -Legea Nr. 263/2010, cu modificările și completările în vigoare, privind sistemul unitar de pensii publice; -Legea Nr. 477/08.11.2004, cu modificările și completările în vigoare, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; -H.G. Nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor; -Legea Nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale; -Ordonanţa Guvernului Nr. 27/30.01.2002 actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; - Legea Nr. 677/21.11.2011 actualizată pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. -Legea Nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-mai 2011. -Planul de conturi al instituțiilor publice aprobat prin O.M.F.P 1917/2005, cu modificările și completările în vigoare. - Legea contabilitații Nr.82/1991 republicată și actualizată,. -Ordinul M.F.P. Nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. -Ordinul M.F.P. Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. -Hotarârea Nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. -Legea Nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările în vigoare. -Legea 500/2002 privind finanțele publice ăi Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale. -Ordonanța Guvernului Nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și completările în vigoare. -Ordinul M.F.P. Nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificările și completările în vigoare. -Legea Nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj cu modificările și completările în vigoare. -Legea Nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale, cu modificările și completările în vigoare. -Ordonanța Guvernului Nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituțiilor publice, cu modificările și completările în vigoare. -Legea anuală a bugetului de stat. -Legea anuală a bugetului de asigurărilorsociale de stat. -Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările în vigoare. -Legea Nr. 69/2010 a responsabilitații fiscal-bugetare. -HG 1027/2014 privind modificarea și completarea Regulamentului-cadruprivind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare șn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011 D I R E C T O R, Prof. Horia Sabin Drăgoi